Veřejná zakázka: Parkovací dům v ulici Vinařská - PD + IČ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 798
Systémové číslo VZ: P18V00000125
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/196902/2018/MarK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.07.2018
Nabídku podat do: 23.07.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkovací dům v ulici Vinařská - PD + IČ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování a zajištění:

A. Zabezpečení vstupních podkladů
• zabezpečení veškerých vstupních podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření nutné pro zpracování všech stupňů projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení.
B. Vypracování společné projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
(dle § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 písm. zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádem, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů)
• projektová dokumentace bude vypracována dle požadavků stanovených v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby získání stavebního povolení stavby,
• součástí bude i projektová dokumentace dopravního řešení a hluková studie.
C. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)
• dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude vypracována jako podklad pro zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a stavebního zákona. Součástí dokumentace bude grafická a textová část, vč. soupisu prací, položkového výkazu výměr, a srovnávacího položkového rozpočtu v aktuální cenové úrovni vypracované ÚRS Praha a.s. členěného dle jednotlivých stavebních objektů a souhrnný rozpočet, a to vše v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací a dodávek, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rozpočtu bude uváděna cena bez DPH a včetně DPH.
D. Výkon inženýrské činnosti
• projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky stavebního řízení a zajištění jejich písemných stanovisek;
• popř. další nespecifikované úkony nezbytné pro vydání povolení stavby.
E. Výkon autorského dozoru

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky