Veřejná zakázka: "Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše" - zhotovitel

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 867
Systémové číslo VZ: P18V00000194
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/249133/2018/WallN
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.09.2018
Nabídku podat do: 30.10.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše" - zhotovitel
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je demolice objektu na p. č. 423, k. ú. Klíše, Ústí nad Labem. Objekt je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu. Jedná se o jednolodní halu obdélníkového půdorysu o rozměrech 79,00 m x 20,20 m. Výška v hřebeni dosahuje 9,27 m nad upraveným terénem. Dispozičně je objekt zásadně dělen na dvě části, a to příčně směrovanou dělící požární stěnou situovanou přibližně do poloviny délky objektu.
K jihozápadnímu průčelí je přistavěn jednopodlažní objekt šaten a sociálního zázemí o půdorysných rozměrech 54784 mm x 5600 mm a výšce 3000 mm. V roce 1999 byla v pravé část haly provedena vestavba čtyř squashových kurtů s novým sociálním a provozním zázemím. Do objektu byly provedeny dvě vestavby. Zděná jednopodlažní vestavba šaten a dvoupodlažní dřevěná konstrukce kanceláří a šaten.
Stavbu lze definovat jako jeden stavební objekt. Výstavba objektu se datuje do 50. let minulého století, kdy byla využívána jako dočasné depo a opravna kolejových vozidel dopravního podniku. Po ukončení tramvajového provozu v Ústí nad Labem měla budova různá využití. V polovině půdorysu byla vybudována sportovní hala, ve druhé části půdorysu se využití obměňovalo. Bylo zde zázemí sportovního oddílu, prodejna koberců a následně víceúčelové sportoviště s tělocvičnami a squashovými kurty.
V současné době byly nájemní smlouvy ukončeny a objekt bude před započetím demoličních prací vyklizen (provede bývalý nájemce). Stavebně technický stav objektu neumožňuje jeho další využívání bez toho, aby proběhla zásadnější rekonstrukce. Expertní posudek z roku 2014 doporučil zvážit odstranění objektu a následné vybudování objektu nového jako ekonomičtější variantu. V návaznosti na výše uvedené a na zpracovanou studii Multifunkčního sportovního centra, kde je navržena místo tohoto objektu hala s ledovou plochou a zejména z důvodu reálného zájmu soukromého subjektu o zajištění financování stavby haly s ledovou plochou bylo Statutárním městem rozhodnuto o provedení odstranění stavby. Cílem celé akce je odstranění technicky nevyhovujícího objektu a zároveň příprava pozemku pro soukromého investora tak, aby mohla být započata samotná výstavba haly s ledovou plochou.
Vybraný zhotovitel zajistí v rámci realizace díla úplnou likvidaci a uložení veškerých odpadů z provedených demolic jím navrženým způsobem (vybraný zhotovitel zpracuje plán likvidace odpadů) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Po dokončení demolice bude zhotovitel dokladovat způsob naložení s odpady. Zneškodnění, likvidaci odpadů doloží vážními lístky nebo provede jeho likvidaci ve vlastní režii. Při likvidaci demoličního odpadu se požaduje prokazatelná likvidace demoličního odpadu předáním tohoto odpadu třetí osobě, která je oprávněna k likvidaci odpadů dle zákona nebo přímá likvidace odpadu na místě, a sice:
- Třídění vybouraných materiálů a sutí dle jejich kategorizace.
- Recyklace neznečištěné stavební suti cihelné a betonové na frakci 0-100 mm.
- Odvoz a uložení nerecyklovatelných materiálů a sutí na skládkách příslušných kategorií dle zákona 185/2001 Sb. (zákon o odpadech).
Nebezpečné odpady kategorie N:
Asfaltové směsi obsahující dehet -17 03 01, Eternitová krytina a materiály obsahující azbest -17 06 05, Jiný demoliční odpad obsahující nebezpečné látky -17 05 03
Tyto odpady nutno likvidovat na řízené skládce odpadů k tomu určené. Při likvidaci odpadu kategorie N bude postupováno dle nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, především dle § 21 odst. 2-6. a tab. 5 přílohy č.3. Před prováděním prací je nutno přesný postup konzultovat s hygienickou stanicí, popřípadě s hygienickou stanicí projednat provádění prací dle vyhlášky č. 394/2006 Sb. Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu.
Po ukončení všech demoličních prací včetně demolice základových konstrukcí bude dno jámy vyspádováno ve sklonu 0, 75 % směrem k tenisovým kurtům. Na hranici pozemků (demolovaný objekt a tenisové kurty) se nachází funkční odvodňovací žlab, do kterého byla doposud odváděna srážková voda ze střechy demolovaného objektu. Nyní bude směrem k tomuto odvodňovacímu žlabu vyspádováno dno jámy po demolici podzemních konstrukcí demolovaného objektu z důvodu ochrany sousedících pozemků před nátokem stékajících srážkových vod. Odvodňovací žlab tedy nesmí být stavební činností narušen!! v podzákladí objektu se nacházejí nepropustné zeminy. Po odbourání základových konstrukcí (základové pasy a patky) se odtěží vrstvy podlahy 1. NP objektu. Dno odtěžené jámy bude vyspádováno směrem k odvodňovacímu žlabu. Následně se rýhy po odbouraných základech zasypou směsným kamenivem frakce 0-63. Shodným kamenivem se vrstvou cca 15 cm pokryje plocha pozemku po odtěžení vrstvy podlah přízemí. Vrstva kameniva se přirozeně vysvahuje do stabilního tvaru. Výše popsanou konstrukcí se zabezpečí po omezenou dobu – do brzkého provedení nové stavební investice (nová hala s ledovou plochou) – přirozený vsak srážkových vod a bude zabráněno nátoku splavenin do prostoru tenisových kurtů.
Vybuduje se oplocení (ocelové sloupky a pletivo), které uzavře areál tenisových kurtů. V současné době tvoří severovýchodní průčelní stěna a východní štítová stěna současně oplocení areálu tenisových kurtů. V délce a v trase, která odpovídá těmto dvěma demolovaným stěnám, se vybuduje ekonomicky úsporné jednoduché oplocení výšky 3000 mm, které ochrání areál tenisových kurtů před vniknutím neoprávněných osob.
Vybraný zhotovitel bude povinen spolupracovat s investorem PADOK Sampi, s.r.o., který v dané lokalitě bude budovat novou ledovou plochu.

Podrobný technický popis je uveden v dokumentaci bouracích prací zpracované Ing. Jaroslavem Talackem (květen 2018), která je přílohou této výzvy.

Závazným podkladem pro realizaci demolice je dokumentace bouracích prací zpracovaná Ing. Jaroslavem Talackem (květen 2018) a rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby č.j.: MMUL/SO/S/234751/2018/Bu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají elektronicky dle § 213 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pomocí certifikovaného elektronického nástroje
E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek Magistrátu města Ústí nad Labem (https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html).

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky