Veřejná zakázka: Vybudování zimní haly pro beachvolejbal

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 896
Systémové číslo: P18V00000223
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/270654/2018/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.11.2018
Nabídku podat do: 22.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování zimní haly pro beachvolejbal
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka zimní haly pro beachvolejbal dle následujících požadavků:

I. etapa
A) zajištění a vypracování vstupních podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření nutných pro zpracování projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení. Návrh samotného technického řešení nafukovací haly.
B) zajištění a vypracování dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Součástí dokumentace bude grafická a textová část, vč. soupisu prací, a oceněného položkového rozpočtu, a to vše v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rozpočtu bude uváděna cena bez DPH a včetně DPH.
C) zajištění a vypracování inženýrské činnosti zahrnující všechny úkony nutné pro vydání pravomocných povolení stavby

II. etapa
D) zajištění autorského dozoru (v rozsahu přílohy č. 9 Sazebníku UNIKA).
E) realizace díla

Dodavatel jako hlavní projektant je odpovědný za kompletní obsah, rozsah a kvalitu projektu a koordinací všech jeho částí (návaznost všech řemesel musí zajistit bezchybný a bezpečný provoz všech částí díla).

Popis požadavků na projekt:
Předmětem akce je návrh a realizace nafukovací přetlakové haly o rozměrech cca 40 x 32 x 10 m (zakrytí 3 hracích ploch) na beachvolejbalové kurty v Ústí nad Labem.
V projektu i v samotné realizaci akce musí být zahrnuto:
1. Nafukovací hala – plachta s tepelnou izolací a ochrannou fólií, statické zpevnění a vše potřebné pro montáž haly (např. fólie).
2. Technologie – hlavní zařízení (dmychadlo), topná jednotka, hořák, regulace tepla, vzduchové kanály, nouzový agregát, rozvodná skříň, větrná automatika/kontrolní systém na přetlak v hale.
3. Komponenty pro přístup do haly – dveřní prvky, spojovací díly.
4. Osvětlení hrací plochy.
5. Ukotvení haly – zemní kotvy, pytle s pískem.
6. Montážní práce včetně dopravy (vyložení stavebních dílů, rozprostření všech komponentů, nafouknutí haly, apod..).
7. Přívod elektrické energie pro dmychadlo a osvětlení k rozvodné skříni.
8. Kompletní plynová přípojka od zdroje po napojení na hořákovou hlavu, včetně uvedení do provozu. Odbočka plynové přípojky do stávajícího objektu včetně dodávky a montáže kombinovaného kondenzačního kotle s průtokovým ohřevem teplé vody a napojení na stávající topný systém.
9. Systém odvodu dešťové vody.
10. Návrh řešení uložení (odpovídajícího designu, ochrana proti povětrnostním vlivům a zcizení) komponentů nafukovací haly v areálu. Návrh musí být zkoordinován s projektem „Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu“.
11. Strojovna pro umístění technologií (v prostoru viz bod č. 10).
12. Kamerový systém k monitorování prostoru haly z důvodu zajištění bezpečnosti činnosti provozu - 2 kamerové body s bezdrátovým napojením na PC/notebook* (*není součást dodávky).

Zadavatel upozorňuje, že výše uvedený výčet je v minimálním rozsahu. Vybraný dodavatel je povinen zahrnout veškeré komponenty i činnosti, které jsou nutné pro navržení a následnou realizace díla. Zadavatel bude po předchozím projednání akceptovat variantní řešení výše uvedených komponentů, jež plnohodnotně zajistí provoz, kvalitu a funkčnost celé haly.
Vzhledem k tomu, že provoz hřišť pro beachvolejbal zůstane během plnění veřejné zakázky zachován, je nutné postupovat s největší opatrností dle pokynů objednatele a provozovatele areálu (tzn. je nutné zajistit bezpečnost účastníků, eliminovat hluk, prach, zamezit nebezpečí pádu předmětů, apod.) a neomezovat provoz areálu během pořádání sportovních aktivit.

4. Doba a místo plnění
Doba plnění: od nabytí účinnosti smlouvy do 18. 10. 2019 dle následujícího harmonogramu:

I. etapa: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
A) Zabezpečení vstupních podkladů do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
B) Projektová dokumentace do 10 týdnů od zabezpečení vstupních podkladů (v průběhu nutné konzultace se zadavatelem a budoucím provozovatelem).
C) Vydání příslušných povolení do 12 týdnů od předání dokumentace pro povolení stavby.

II. etapa: zahájení na základě výzvy zadavatele
D) Autorský dozor – fyzické realizace stavby, v průběhu trvání záruční lhůty na hotové dílo.
E) Realizace díla do 18. 10. 2019

Podrobný harmonogram realizace akce bude definován v průběhu zpracování projektové dokumentace a v návaznosti na vydané povolení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky