Veřejná zakázka: "Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše" - inženýrská činnost TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 906
Systémové číslo VZ: P18V00000233
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/284056/2018/WallN
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2018
Nabídku podat do: 04.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše" - inženýrská činnost TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění inženýrské činnosti („IČ“) v rámci technického dozoru stavby („TDS“), na stavbě „Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše“ v rozsahu:
• Seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo pro stavbu, která bude uzavřena s dodavatelem stavby.
• Účast na předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku a vyhotovení protokolu.
• Provádění dohledu nad realizací provádění prací, o provedeném dohledu bude vždy proveden zápis do stavebního deníku.
• Kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy.
• Kontrola dodržení podmínek vyjádření správců sítí.
• Kontrola dodržování technologických postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.
• Kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakrytá nebo se stanou nepřístupnými.
• Kontrola výsledků předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, které provádí zhotovitel.
• Kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků apod.).
• Kontrola předávané stavby nebo její části.
• Kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy. (Především stavební zákon a související vyhlášky).
• Kontrola a dohled nad dodržováním podmínek vydaného rozhodnutí.
• Kontrola a dohled nad odstraňováním závad.
• Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo se stavebníkem.
• Kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě.
• Kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu staveb
a ustanovení smluv o dílo.
• Kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo.
• Projednání změn stavby a zpracování odborných stanovisek pro schválení těchto změn.
• Sledování průběhu změn stavby, zajištění změnových listů zhotovitelem a jejich odsouhlasení.
• Aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace.
• Organizační zabezpečení povinností stavebníka při případném individuálním
a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách.
• Zabezpečení změn potřebných povolení.
• Kompletní administrace reklamačních řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky