Veřejná zakázka: „Rekonstrukce budovy MmÚ - okna“ – PD+IČ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1086
Systémové číslo: P19V00000171
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/186884/2019/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.12.2019
Nabídku podat do: 16.01.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Rekonstrukce budovy MmÚ - okna“ – PD+IČ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování a zajištění:
A) veškerých vstupních podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření nutné pro zpracování projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení,
B) projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) dopracovaná do podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace bude vypracována jako podklad pro zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a stavebního zákona. Součástí dokumentace bude grafická a textová část, vč. soupisu prací, položkového výkazu výměr, a srovnávacího položkového rozpočtu v aktuální cenové úrovni vypracované ÚRS Praha a.s. členěného dle jednotlivých stavebních objektů a souhrnný rozpočet, a to vše v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rozpočtu bude uváděna cena bez DPH a včetně DPH,
C) inženýrské činnosti zahrnující všechny úkony nutné pro vydání příslušného pravomocného povolení,
D) autorského dozoru (v rozsahu přílohy č. 9 Sazebníku UNIKA, podávání vysvětlení v případě dodatečných informací v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby).

Popis požadavků na projekt:
Předmětem záměru je výměna stávajících oken a balkonových dveří na budově. Okna jsou původní, v současné době v značně nevyhovujícím stavu:
- klikové zavírací mechanismy silně opotřebované,
- špatné tepelně-technické vlastnosti (zvýšené nároky na vytápění),
- deformace rámů oken (zkřížení, netěsnosti, hniloba, degradace nátěrů),
- nebezpečí odloučení skleněných výplní (praskliny, „vydrolený“ sklářský tmel).

Předpokládaný rozsah obnovy:
Kompletní výměna oken a balkónových dveří za nové:

Typ 1: 481 ks, rám cca 190 x 120 cm, děl. příčka 50 cm od spodu
Typ 2: 39 ks, rám cca 245 x 110 cm, děl. příčka v polovině výšky
Typ 3: 18 ks, rám cca 235 x 148 cm, děl. příčka 52 cm od spodu
Typ 4: 45 ks, rám cca 260 x 120 cm, kombinované balkonové dveře s oknem

- okna materiálově řešená jako dřevěné (popřípadě z lepených profilů) kusové truhlářské výrobky,
- tvarově, velikostí i typem profilů totožná se stávajícími okny a budou osazena do stávajících otvorů. Členění okenních křídel a příčlí bude stejné se stávajícími okny,
- okna budou zasklena termoizolačním dvojsklem bez meziokenních příčlí. Barevnost okenních křídel a rámů bude bílá (viz stávající okna). Distanční rámečky dvojskel budou v bílé barvě,
- způsob otevírání oken a ventilace bude obdobný se stávajícími okny - dolní menší křídlo pevné. Horní větší křídlo vyklápěcí, v případě potřeby (např. mytí oken, technické úpravy) bude možné okno zcela otevřít,
- součástí projektu bude řešení vnitřních parapetů a stínící techniky.
Zadavatel si vyhrazuje právo konzultovat projektovou dokumentaci v rozpracovanosti. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh rozsahu stavebních úprav a zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně navrhnout svou alternativu za účelem získání optimálního řešení. Po odsouhlasení finálního návrhu PD objednatelem je možné vyhotovit čistopis PD.
Součástí PD bude návrh harmonogramu postupu realizace výměny oken, který bude stanoven za účelem zajištění co nejkratšího časového omezení optimálního provozu na jednotlivých pracovištích i v celém objektu. Harmonogram musí být v souladu požadavky odboru hospodářské správy MmÚ.
Podmínky dodatečných služeb jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této Výzvy k podání nabídky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky