Veřejná zakázka: Multifunkční sportovní hala – ověřovací studie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1114
Systémové číslo: P20V00000026
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/71347/2020/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.03.2020
Nabídku podat do: 18.03.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Multifunkční sportovní hala – ověřovací studie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je především:

A) Zajištění podkladů
- zabezpečení vstupních podkladů potřebných pro zpracování projektu
analýza veřejné zakázky, analýza stavu staveniště a jeho okolí a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel, vypracování prvotní rozvahy, ideové představy, předprojektové přípravy, specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty, obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k pozemkům, popřípadě stavbě
- zpracovat návrh řešení a nechat jej odsouhlasit zadavatelem

B) Projektová dokumentace
příprava a zpracování studie stavby (textové i výkresové části), projednání výsledků se zadavatelem a odsouhlasení výsledků a cílových představ, provedení potřebných částí předběžných průzkumů specialisty (specifikace energetických, hospodářských, biologických a ekologických souvislostí a vazeb na okolí)

1. souhrnná zpráva
- vstupní údaje o pozemku
- údaje o prověření a posouzení vstupních podmínek a o charakteru pozemku a území
- údaje o prověření a posouzení vstupních podmínek pro zvláště chráněné zájmy, které se k pozemkům vztahují nebo se jich dotýkají
- údaje o základní koncepci návrhu urbanistického a architektonického řešení stavby
- údaje o vlivu stavby na životní prostředí a o předběžné koncepci řešení jeho ochrany
- údaje o nárocích na technické sítě a napojení stavby na dopravní sít' a sítě technického vybavení
- údaje o nadzemních a podzemních stavbách (včetně sítí technického vybavení)
- údaje o prověření podmínek stanovených pro navrhování objektů na poddolovaném a svážném území
- údaje o prověření požadavků stanovených zvláštními předpisy
- základní údaje o předpokládaných průzkumech a měřeních, popřípadě vymezení rozsahu a obsahu (zadání) částečného vypracování předběžných průzkumů a měření
- popis staveniště

2. stavební část
- technická zpráva a výkresová dokumentace ke koncepci všeobecné stavební části
- půdorysy
- řezy
- pohledy (i 3D vizualizace)
- návrh konstrukčního řešení
- vnitřní doprava a dopravní zařízení
- koncepce řešení a návrh (odvodnění území, zásobování vodou, zásobování energiemi, telekomunikace a řešení dopravy, komunikace)

Součástí studie bude i předběžný odhad nákladů na realizaci akce a návh/doporučení etapizace výstavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky