Veřejná zakázka: Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací Statutárního města Ústí nad Labem za roky 2019 - 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1026
Systémové číslo: P19V00000111
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/114519/2019/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.09.2019
Nabídku podat do: 23.09.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací Statutárního města Ústí nad Labem za roky 2019 - 2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je posouzení účetních závěrek a inventarizačních zpráv jednotlivých příspěvkových organizací Statutárního města Ústí nad Labem (uvedených v Příloze č. 1), a to provedením šetření v místě sídel jednotlivých příspěvkových organizacích. Dále vypracování doporučení Radě města Ústí nad Labem, zda schválit či neschválit jednotlivé účetní závěrky, ve smyslu vyhlášky MF ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Zpráva nezávislého auditora bude vždy, mimo jiné, obsahovat prohlášení:
„Při prověrce jsme nezaznamenali žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že účetní závěrka sestavená k 31. 12. příslušného kalendářního roku (bude doplněno dle konkrétního účetního období) neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace v souladu s českými účetními předpisy. Proto doporučujeme Radě města tuto účetní závěrku schválit.“
Pokud dodavatel dojde k opačnému názoru, bude formulace odpovídat takovémuto názoru a doporučení.

Na základě zjištění eventuálních nedostatků v účetnictví jednotlivých příspěvkových organizací vypracuje poskytovatel písemný záznam, ve kterém navrhne objednateli opatření k odstranění nedostatků a kroky ke zlepšení v činnosti příspěvkových organizací.
Zpráva nezávislého auditora, která bude objednateli předána v termínech dílčího konečného plnění, jak v podobě písemné, tak v podobě elektronické (formát PDF).
Zpráva nezávislého auditora bude obsahovat minimálně tyto části:
• Odpovědnost auditora za předávanou zprávu;
• Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku;
• Doporučení auditora Radě města Ústí nad Labem;
• Záznam o případných zjištěných nedostatcích, včetně seznamu zjištěných nedostatků a doporučení k jejich odstranění;
• Účetní výkazy sestavené k 31. 12. daného kalendářního roku;
• Inventarizační zprávu za daný kalendářní rok.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky