Veřejná zakázka: Ústí nad Labem – opravy opěrných zdí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1102
Systémové číslo: P20V00000014
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/22130/2020/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.01.2020
Nabídku podat do: 28.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ústí nad Labem – opravy opěrných zdí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je především:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností AZ Consult spol. s r.o. Ústí nad Labem, číslo zakázky 17/175, zodpovědný projektant Ing. Martin Komín, ČKAIT 0401577 a v souladu s nařízením nutných zabezpečovacích prací pro jednotlivé stavební objekty.
2. Stavba je členěna na tyto základní stavební objekty:
2.1. SO 01 V Třešňové aleji
2.2. SO 02 Jeseninova
2.3. SO 03 Ke Hradu
2.4. SO 04 Žitná.
3. SO 01 – kamenná zeď s betonovou římsou situovaná na pozemcích v soukromém vlastnictví p.p.č. 1007 a 1008 k.ú. Střekov. Ke zdi v sousedství s parcelou p.p.č. 1009 přistaven dočasný přístřešek pro uložení nářadí, který bude rozebrán před zahájením stavby a následně uveden do dohodnutého stavu (nutná spolupráce s vlastníkem pozemku). Stářím zdiva a pravděpodobně působením srážkových vod na rub zdiva došlo k jeho poškození (vyklopení zdi směrem k zahradě, rozpadání líců zdi, rozsáhlé trhliny v horní části zdi). Stávající opěrná zeď dlouhá 7,44 m bude kompletně zbourána a následně vystavěna zeď v délce 7,57 m a výšce 1,56 – 1,70 m. Opěrná zeď bude provedena jako tížná betonová. Opěrná zeď bude se sklonem na líci 10:1. Za dříkem podél zdi v těsné blízkosti cca 1,0 m uloženo ocelové vedení plynovodu DN 300. Vzhledem ke stísněným podmínkám prostoru zastavěného rodinnými domy byla zvolena varianta vystavení zdi pod ochranou záporového pažení, při kterém nejsou nutná speciální opatření související s dočasnou nebo trvalou přeložkou vedení plynovodu. Odvodnění rubu zdi bude pomocí drenáže.
4. SO 02 – stávající opěrná zeď z lomového kamene s betonovou římsou dlouhá 42,29 m. Zeď je situována na pozemcích p.p.č. 361 k.ú. Střekov ve vlastnictví stavebníka a p.p.č. 387/1, 387/2 a 388 k.ú. Střekov v soukromém vlastnictví. Zeď ve staničení 0,0057 má dříve opravený úsek v délce 7,5 m. opravený úsek vizuálně nejeví žádné známky porušení ani poškození, má odvodnění rubu zdi. Do stávajícího opraveného úseku zdi nebude proveden žádný stavební zásah. Stářím zdiva, existence revizní šachty v blízkosti za rubem zdi a pravděpodobně postrádáním odvodnění rubu zdi a následně působením srážkových vod na rub zdiva došlo k jeho poškození (vyvalení líců zdi) v délce 3 m vedle betonového schodiště. Rub stávající zdi v délce 5,7 m (od betonového schodiště do dřív opraveného úseku) bude rozebrán na 0,6 m. V místě kaverny bude narušený líc zdi přezděn z čedičových lomových kamenů na vazbu režného zdiva. Odvodnění rubu zdi bude pomocí drenáže, provedené jádrovým vrtáním přes tělo zdi. Následně bude vybetonován dřík zdi a římsa a osazeno oplocení v délce 6,11 m. Opěrná zeď od garáží (situované na p.p.č. 387/2 k.ú. Střekov) směrem k betonovému schodišti v délce 10,28 m postrádá odvodnění rubu zdi a vizuálně jeví povrchové známky porušení jako trhliny ve spárách a částečné vypadání omítky ze spár. Poškozený líc zdiva v rozsahu 10,28 m bude přespárován. Přespárování bude provedeno v celé pohledové ploše do hloubky 80 mm se zásahem pod terén min. 0,3 m. Odvodnění rubu zdi bude pomocí drenáže provedené jádrovým vrtáním přes tělo zdi. U asfaltové komunikace a chodníků v ul. Jeseninova, v těsné blízkosti opěrné zdi nejsou žádná opatření k odvodu srážkových vod z komunikace. Vzhledem k tomu je nutno osadit betonové odvodňovací žlaby podél obrubníků. Žlaby pro povrchové odvodnění budou osazeny v místech vysázených stromů, kde se může akumulovat srážková voda.
5. SO 03 – vzhledem ke stavebně-technickému stavu stávající zdi v ul. Ke Hradu bude provedena demolice zdi stávající a její nahrazení novou tížnou zdí. Tvar nové zdi bude respektovat stávající i s ohledem na odtokové poměry na lokalitě. Řešený úsek je v délce cca 35 m. V km 0,00000 – 0,00147 bude provedena výstavba nové tížné zdi s pohledovým kamenným lícem, v km 0,00147 – 0,00300 bude provedena výstavba nové tížné zdi s lícem z betonu a před lícem navazující přístupové schodiště, v km 0,00300 – 0,03531 výstavba nové tížné zdi s pohledovým kamenným lícem.
6. SO 04 – Vzhledem ke stavebně-technickému stavu stávající zdi v ul. Žitná bude provedena demolice zdi stávající a její nahrazení novou tížnou zdí. Tvar nové zdi bude respektovat stávající i s ohledem na odtokové poměry na lokalitě. Řešený úsek je v délce cca 36,5 m. V km 0,000 – 0,013 bude provedena výstavba nové tížné zdi, výkop zajištěn svahováním. Bude částečně využit stávající základ zdi. V km 0,013 – 0,016 bude provedena výstavba nové tížné zdi, výkop zajištěn pomocí záporového pažení. Bude částečně využit základ stávající zdi. V km 0,16 – 0,023 bude realizována výstavba nové tížné zdi, výkop zajištěn pomocí záporového pažení. Zeď bude provedena včetně nového betonového základu. V km 0,023 – 0,036 bude provedena výstavba nové tížné zdi, výkop zajištěn svahováním. Zeď bude provedena včetně nového betonového základu.
7. Před zahájením stavby bude u všech stavebních objektů provedena podrobná pasportizace přilehlých pozemků a pozemků určených pro zařízení staveniště. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.
8. Vybraný uchazeč je povinen si zajistit pro provádění stavby přípravu, projednání, povolení a realizaci nutných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky