Veřejná zakázka: Dopravní model – Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 964
Systémové číslo VZ: P19V00000049
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/33232/2019/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.05.2019
Nabídku podat do: 20.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dopravní model – Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dopravního modelu – Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem.

Model dopravy bude proveden pro potřeby Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem jako analytický nástroj k posouzení dostupných dat a návrhů (nejedná se o nákup softwarového či hardwarového vybavení). Bez multimodálního modelu dopravy nelze kvalitně posoudit navrhovaná řešení a jejich dopady do změny dělby přepravní práce a dalších předpokládaných sledovaných indikátorů mobility. Vyhotovení výpočtů hlukové a emisní zátěže je možné provést pouze na základě informací o intenzitách dopravy na všech komunikacích.
Dopravní módy a časy
Model dopravy bude proveden pro dopravní módy:
• silniční automobilová doprava (osobní, nákladní),
• veřejná doprava (trolejbus, autobus MHD, autobus příměstské dopravy, vlak),
• cyklistická doprava,
• pěší doprava (pouze pro přístupy k ostatním druhům dopravy).
Modelové časy budou provedeny ve 4 modelových časech pro běžný pracovní den:
• ranní špičkové období 4 hod. (5:00 - 9:00),
• odpolední špičkové období 4 hod. (13:00 - 16:00),
• zbytek do 24 hod (tj. 18 hod.),
• 24 hodin běžného pracovního dne jako součet předchozích 3 modelových časů.
Dopravní síť
Dopravní síť bude provedena jednotně pro všechny druhy dopravy, bude obsahovat rychlosti a kapacity pro jednotlivé druhy dopravy a modelové časy.
Modelová síť bude obsahovat na území města: dálnici, silnice I. – III. třídy, místní komunikace I. a II. třídy, základní síť cyklostezek včetně sdružených, vybrané chodníky
v místech přestupních uzlů (cca 20 míst - tyto po dohodě se zadavatelem), všechny železniční tratě, všechny křižovatky komunikací zadané sítě, pěší dopravu, parkování
a odstavná místa - tyto po dohodě se zadavatelem.
Modelová síť bude obsahovat v navazujícím území okresu Ústí nad Labem: dálnici, silnice
I. – III. třídy, všechny železniční tratě, lodní dopravu.
Výpočtové funkce a kalibrace
Model dopravy bude obsahovat, popisovat použité funkce a parametry funkcí při výpočtu.
Přetížení dopravní sítě bude modelováno kapacitně závislou metodou.
Kalibrace modelu bude doložena a prezentována absolutní a relativní odchylkou mezi modelovou intenzitou a zjištěnou intenzitou v jednotlivých kalibračních bodech, sumou cest a průměrnou přepravní vzdáleností na síti pro každý dopravní mód. Kalibrace modelu bude konzultována a odsouhlasena zadavatelem.
Povinná zonální struktura
Dopravní zóny budou prioritně zvoleny dle ČSÚ - sčítací obvody, aby byla zajištěna kompatibilita dat. Dopravní zóny musí být dány svou hranicí (polyline).
Vnitřní členění dopravních okrsků obce Ústí nad Labem bude provedeno dle statistických obvodů ČSÚ. Vnější navazující území obce Ústí nad Labem (ORP Ústí nad Labem), nebo obvod MHD Ústí nad Labem bude pro dopravní okrsky provedeno rovněž dle statistických obvodů ČSÚ. Další vnější území bude členěno minimálně v detailu obcí.
Scénáře a dopravní prognóza
Pro účely návrhové části projektu Plán udržitelné městské mobility bude modelu využito pro modelování cca 5-10 pracovních scénářů s cílem posoudit variantně možné návrhy opatření (posouzení dopravního skeletu, vymezeném v územním plánu města, etapizace dostavby silniční sítě, variantní návrhy úprav křižovatek pro zlepšení plynulosti dopravy, organizační opatření na omezení průjezdu nákladní dopravy, omezení průjezdu centrem města pro individuální dopravu např. preferencí průjezdu linek MHD a PAD, návrhy budoucího linkového vedení MHD a PAD atp.).
Výsledné scénáře budou modelovány ve variantách v závislosti na plánované realizaci navržených opatření k posílení udržitelné dopravy (minimalistická, středová
a maximalistická varianta).
Z hlediska časového bude návrh opatření modelově prověřen pro střednědobý horizont (dopravní poptávka k roku 2030) a pro výhledové období (dopravní poptávka 2040).
Vytvoření nulového scénáře, který bude odpovídat vývoji dopravní situace při zachování stávajících podmínek.
Výstupy z dopravního modelu pro výsledné scénáře
Výkresy dopravních zátěží pro jednotlivé scénáře:
• AUTOMOBILOVÁ - celkem, nákladní,
• VEŘEJNÁ DOPRAVA – cestující, vozidla,
• CYKLISTICKÁ DOPRAVA – jízdní kola.
Data o výkonu sítě (celkem, za jednotlivé módy pro jednotlivé scénáře).
Data o dopravní poptávce (celkem, vnitro, vnější, tranzit – pro jednotlivé módy).
Data pro výpočet imisí z dopravy - výpočet emisí z automobilové dopravy se základem podle metodiky MEFA v. 06, požadováno je rozšíření metodiky o charakteristiku a úroveň saturace provozu.
Data pro výpočet hlukové zátěže z automobilové dopravy a z městské hromadné dopravy (zpracování dopravních intenzit pro osobní a nákladní dopravu, přepočty dopravních intenzit na denní a noční dobu, rychlost dopravního proudu, počty jízdních pruhů, charakteristika dopravního proudu).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky